top of page

Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği Tüzüğü

DÖRT AYAKLI ŞEHİR: KENT, DOĞA VE HAYVAN ÇALIŞMALARI  DERNEĞİ 

TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA ALANLARI 

 

MADDE 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

 1. Derneğin adı “Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği”dir. İngilizcesi “The Four-Legged City: Association for Urban, Nature, Animal Studies” dir.  

 2. Derneğin merkezi: İstanbul’dadır. Genel kurul kararı ile şubeler açılabilir. 

 

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI 

Dernek, kentlerde ve kırsal alanlarda, doğal ve kurulu çevreyi, yaban hayatını ve sokak hayvanlarının sağlığını, hareketlerini, kapasitelerini, birbirleriyle etkileşimini şekillendiren uygulamalar, süreçler, dinamikler üzerine araştırmalar, eğitici faaliyetler, arşiv ve sözlü tarih çalışmaları ve araştırma odaklı koruma, yerel savunuculuk, rehabilitasyon  ve bakım faaliyetleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.  

Kuruluştaki amacın tahakkuku için dernek, tür, ırk ayırt etmeden, hayvanları korur, doğalarına uygun yaşamlarını ve hareketlerini gözetir, kapasitelerinin gelişmesi için imkân yaratır. Dernek,  insanların ve hayvanların bir arada, huzur ve barış içinde, haklara saygılı, her iki türün de sağlığını, refahını, hareketlerini kısıtlamaksızın bir arada yaşayabileceğini savunur. Bu amaçla, insanlar ile hayvanların karşılaşmalarının, bir arada yaşamlarını, birbirini destekleyici, geliştirici bir seyir içinde devam etmesini destekleme yönünde çalışmalar yürütür. 

Dernek, coğrafyamızda kültürel mirasın vazgeçilmez bir parçası olan hayvanlara yönelik merhamet, ihtimam, koruma ve empati geleneğinin korunmasını, geliştirilmesini, çevre ve kent haklarıyla birlikte korunmasını amaçlar. Bu amaçla, kent yaşamını ve doğal çevreyi etkileyen tüm süreçlerde hayvanların hayatlarının ne şekillerde etkileneceğine ve bu etkilere karşı hayvanların yaşamının ne yollarla korunabileceğine dair bilgi, tecrübe ve uzmanlık geliştirmeyi amaçlar. Bu amaçla, hayvanlarla birlikte yaşamı mümkün kılan gündelik pratiklerin tarihini, hayvan koruma ve hayvan hakları düşüncesinin ve savunuculuğunun gelişimini arşivler, hayvan haklarının güncel sorunlarına dair araştırmalar yürütür.  

Hayvan haklarını koruyan geliştiren, hayvanlarla bir arada yaşamı, şiddetsiz ve koruyucu ilişkilerle ilgili akademik, bilimsel araştırmaları, toplumsal farkındalığı arttırıcı eğitici faaliyetleri, yazılı ve sözlü tarih çalışmaları, kültürel çalışmalar, kent araştırmaları, ekoloji savunuculuğu ve yazını, edebiyat, sinema, plastik, görsel ve işitsel sanat dallarındaki çalışmaları destekler. 

Kentlerde, kırsal alanlarda, ormanlarda ve yaban hayatında, karasal ve sucul ekosistemleri, biyoçeşitliliği, endemik, istilacı ve yabancı türlerin popülasyonlarını, sokak hayvanları ve evcilleştirilmiş hayvanları,  çiftlik ve yük hayvanlarının yaşamını şekillendiren ekolojik dengeyi tehdit eden uygulamaları ve süreçleri yakından takip eder. Hayvan varlığı üzerindeki etkilere odaklanarak, bu süreçlerin hem hayvan popülasyonları hem de insan-hayvan ilişkileri üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar, toplumsal farkındalığı artıracak kampanyalar, koruma, kurtarma, savunuculuk ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütmeyi amaçlar. 

Kent ve kırsal alanların, ormanların, kara ve su ekosistemlerinin, biyoçeşitliliğin, tür ayırt etmeksizin tüm hayvanların yaşamını ve insan-hayvan-doğa ilişkisini etkileyen gelişmeleri, değişimleri, süreçlerine dair araştırma, veri üretimi, tarihsel kaynaklarla arşiv geliştirme, kapasite artırma çalışmaları yürütmeyi amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda, toplumsal farkındalığı ve insan-hayvan-doğa ilişkisinin geçmiş ve geleceğine ilişkin bilgi birikimini artırmak için eğitim, atölye çalışmaları ve seminerler düzenler.

MADDE 3: ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI 

 1. Çalışma Konuları

Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği, 

 • Kurulu çevre ve doğal alanları kapsayan tüm yaşam alanlarında, kentlerde, kamusal alanlarda ve çeper coğrafyalarında, kırsal alanlarda, ormanlar ve yaban hayatı ekosistemlerinde yaşayan hayvanların, otlak, çayır  ve meralarda, denizel ve karasal  su ekosistemlerinde yaşayan endemik, ziyaretçi ve istilacı hayvan türlerinin, evcilleştirilmiş ve yarı evcilleştirilmiş türlerin, sokak ve çiftlik hayvanlarının, yaban hayvanlarının, kuşlar ve balıkların yaşamını, hareketlerini, fiziksel bütünlüğünü ve refahını, insan topluluklarıyla etkileşimini şekillendiren farklı dinamikleri, değişimleri ve etkileri tespit eder. Kent, doğa, hayvan etkileşimini ilgilendiren tüm gelişmelerle, ve bunların arkaplanında yatan politik, ekonomik ve kültürel dönüşümlerle ilgili araştırmalar organize eder, çalışmalar yürütür. 

 • Kentsel ve kırsal ekolojik dengeyi, doğal habitatları, bütüncül ekosistemleri etkileyen faktörler, dinamikler, değişimler, ekolojik tahribata neden olan ve mevcut tahribat kaynaklarını derinleştiren faktörlerinin değişimi, gelişimi, kapsamlı etkileri üzerine çalışmalar yürütür. İlgili alanda çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına, evcilleştirilmiş hayvanlar, yaban hayvanları ve çiftlik hayvanları, kara ve su ekosistemlerinde yaşayan hayvanların yaşamları, hareketleri, tür çeşitliliği, yaşamsal kapasiteleri ve hayvan hakları perspektifiyle katkılar sunar. 

 • Kent ve kır ekolojilerindeki doğal yaşamı, hayvanların yaşamlarını, hareketlerini, insanlar ile ilişkilerini etkileyen toplumsal, ekonomik, mekansal, idari değişimlerin, süreçlerin ve kararların tarihsel gelişimine ilişkin incelemeler yapar, arşiv çalışmaları yürütür, değerlendirmeler yapar. Hayvan hakları ve hayvanlarla ilgili çalışmalara ilişkin toplumsal farkındalığı artıracak eğitimler, atölye çalışmaları, seminerler, yüzyüze ve çevrimiçi eğitimler düzenler. 

 • Hayvan sağlığı uzmanları, akademisyen, hayvan hakları savunucuları, sivil toplum gönüllüleri ve yurttaşlar arasında esnek, genişleyebilen ve hızlı organize olabilen, bilgi ve tecrübe akışını kuvvetlendirecek iletişim ve koordinasyon ağları kurar ve bu ağları genişletmek için öğretici, toplumu bilgilendirici ve hayvan hakları koruma yönünde teşvik edici eğitimler ve etkinlikler düzenler. 

 • Kentlerin karşı karşıya kaldığı doğal afetler, küresel ısınma kaynaklı aşırı hava olayları, sel, toprak kaybı, orman yangınları ve iklim afetleri; savaş, pandemi ve kriz gibi olağandışı zamanlarda hayvanların dayanıklılığını, hayatta kalma kapasitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların önemli bir bileşeni olarak, toplumun farklı kesimlerinden hayvan sağlığı ve varlığına ilişkin uzman görüşlerini, akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek nitelikli bilgi üretmeyi ve bu bilgiyi tüm bileşenleri, sivil toplumdan paydaşlarla ve tüm yurttaşlarla yaygın biçimde paylaşır. 

 • Orman yangınları başta olmak üzere, yeşil altyapıyı, yaban hayatı ve ekosistemlerini, tür çeşitliliği ve popülasyon bileşenlerini, hayvanların sağlığını ve yaşam alanlarını olumsuz etkileyen afetler, yıkım ve tahribat faktörlerine karşı çalışmalar yürütür.

 • Orman yangınları sonrasında orman restorasyonu, yaban hayatı koruma, rehabilitasyon ve bakım çalışmaları yürütür. Bu amaçla, orman ekosistemleri üzerine çalışmalar yürüten diğer sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör paydaşlarıyla koordinasyon ağları kurar. Yaban hayatı koruma ve rehabilitasyona ilişkin çalışma ortaklıkları ve grupları oluşturur. Toplumsal farkındalığı artıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütür. 

 • Doğal afetler, geniş toplumsal kesimleri etkileyen iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler, toplum sağlığını etkileyen krizler, büyük çaplı enerji, kaynak ve hizmetlere ilişkin altyapı aksaklıklarına ilişkin, hayvanları ve ekolojik dengeyi korumayla ilgili olabilecek sivil toplumdan, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektör bileşenlerinden, farklı kesimlerden paydaşlar arasında güvenilir, bilimsel ve güncel bilgi akışını sağlayan ağlar kurar. 

 • Doğal afetlerde ve iklim afetlerinde hayvan varlığını korumak amacıyla, hayvan arama- kurtarma eğitimleri düzenler. Veteriner hekim, veteriner teknikeri, yerel hayvan koruma gönüllüleri, afet arama-kurtarma, insani yardım uzmanları ve gönüllüleri ile geniş ağlarda koordinasyon sağlar. Daha etkin çalışmalarını sağlayacak araştırma ve proje geliştirme ekipleri oluşturur, çalışmalar yürütür. 

 • Kentlerde ve kırsal alanlarda toprak, hava ve su ekosistemlerindeki biyoçeşitliliği tehdit eden, tahribata neden olan kirlilik, yanlış, denetimsiz ve kontrolsüz atık yönetimine, doğal ekosistemlerin bozulmasına neden olacak alanlarda ve şartlarda yapılaşmaya, ormansızlaşma, yeşil alanların bozulması ve yeşil altyapının parçalanması, tüm bunların sonucu olarak hayvanların yaşam alanlarının yok edilmesi, hayvan türlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak  zarar görmesi  gibi sorunlara karşı kamuoyunu bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık artırma eğitimleri düzenler. Biriktirdiği ve etkileşim halinde olduğu uzman bilgi ve deneyiminden yararlanarak, söz konusu ekolojik tahribat ve potansiyel hayvan hakları ihlallerine karşı eğitici ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yürütür. 

 • Ekolojik denge, hayvanların ve biyoçeşitliliğin korunması açısından hayati öneme sahip ormanlar, orman vasfını kaybetmiş yeşil alanlar, meralar, sulak alanlar, Önemli Doğa Alanları (ÖDA), Önemli Bitki Alanları (ÖBA), yaban hayatı koruma alanları üzerine araştırmalar yürütür. Araştırmaların çıktılarına, bulgu ve sonuçlarına geniş toplumsal kesimler tarafından erişilmesini, ürettiği bilginin paylaşılarak çoğaltılmasını sağlar. Bunun için yollar ve yaygın etkiyi artıracak araçlar geliştirir. 

 • Hayvanların sağlığı, rehabilitasyon ve bakımı için gerekli olduğu durumlarda her türlü tıbbi gereksinimi (medikal bakım, klinik koşullarda tedavi, ilaç, gıda takviyesi, tıbbi sarf malzemesi, cerrahi müdahale, operasyon sonrası bakım ve rehabilitasyon) temin eder. 

 • Hayvan dayanıklılığını artırmak amacıyla hayvan psikolojisi, davranışları, sağlığı ve bakımı hakkında bilgilendirici ve toplumsal farkındalığı artıran çalışmalar yürütür; bu faaliyetlerin olabildiğince geniş toplumsal kesimlere ulaşması için sosyal medyada ve ulusal medyada bilgilendirici çalışmalar yapar. 

 • Hayvan rehabilitasyon ve bakım merkezleri, barınaklar, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirkler, hayvan karantina merkezleri vb. hayvanların hareketlerini ve yaşamsal kapasitelerini kısıtlayan, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü olumsuz etkileyen, tecrit altında ve doğal yaşam alanlarından izole biçimde tutuldukları mekansal düzenlemeler hakkında incelemeler yapar, bilimsel araştırmalar, saha çalışmaları ve odak grup toplantıları organize eder.

 • Hayvanların doğal yaşam alanlarından ve kamusal alanlardan izole halde tutuldukları ilgili mekanlarda, kurumlarda, özel işletmelerde çalışan kişiler ile bu kurumlar üzerine çalışan akademisyen, araştırmacılar, uzmanlar, sağlık ekipleri, hasta bakıcılar, hayvan eğitmenleri ve hayvan bakımından sorumlu kişiler, yerel hayvan koruma gönüllüleri, yaban hayatı uzmanları ve biyologlar ile görüşmeler yürütür. Odak toplantıları, bilgi edinme faaliyetleri, toplumsal farkındalığı artırma ve hayvan koruma bilgisini yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetler yürütür. Eğitici yayınlar, atölye çalışmaları, odak grup toplantıları düzenler. Çalışmaların sonuçlarını geniş kesimlerle paylaşan seminerler düzenler, yayınlar yapar ve sosyal medya iletişimi koordine eder. 

 • Hayvanların yaşamını ilgilendiren her türlü kasti şiddet ve hak ihlali fiilerine karşı girişimlerde bulunur, gerektiğinde hukuki yollarla suç duyurusunda bulunur ya da açılmış olan davalara ve başlatılmış hukuki süreçlere davacı veya davalılar yanında müdahil olur. 

 • Hayvanlara yönelik şiddetin ve eziyetin önlenmesi, ihtimam, merhamet ve koruma ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütür. Hayvanlara yönelik şiddetin, zarar verici davranışların, cinsel taciz ve istismar gibi fiillerin toplumsal, psikolojik, kültürel ve hukuki boyutlarına ilişkin araştırmalar yapar. Araştırmaların sonuçlarını kamusal olarak paylaşır, hayvanlara yönelik şiddete karşı hukuki mücadeleyi yasal sınırlar dahilinde destekler, toplumsal farkındalığı artırmak için sosyal medya çalışmaları, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler düzenler, sosyal medya faaliyetleri yürütür. 

 •  Kentlerde yaşayan sokak hayvanlarına ilişkin çalışmalar yürüten kişi, resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve toplulukları kapsayan geniş haberleşme ve koordinasyon ağları oluşturur.

 • Afetlerde hayvanların yaşamını korumaya, enkaz ve tehlikeli kabul edilen tahribat alanlarından kurtarmaya, tedavi ve rehabilitasyonları için hazırlık çalışmaları ve farkındalıkları artırmaya yönelik çalışmalar, atölyeler ve eğitimler düzenler.

 • Afet koşullarında hayvan sağlığına ilişkin veteriner hekim ve tıbbi uzmanları, gönüllüler ağıyla bir arada koordine ederek; olağan dışı zamanlarda hayvan kurtarma gönüllüleri ile eşgüdümlü çalışmalarını sağlar.

 •  İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi küresel, ulusal ve bölgesel ölçekte etkili olan olgulara, coğrafi ve iklimsel değişikliklerin hayvan türleri, popülasyonları ve yaşam alanlarındaki etkilerini gözlemlemek; bu alanlarda çalışan uzman bilgisini derlemek, ilgili konularda güncel yayın ve raporlar yazmak; üretilen ve derlenen bilgilerin kamuoyuyla yaygın biçimde paylaşılmasını sağlar.

 • Hayvan hakları, çevre hakları ve afetlerde hayvan dayanıklılığı gibi başlıklarda eğitimler, atölyeler ve çalışmalar düzenler.

 • Hayvan türlerini ve popülasyonlarını tehlikeye sokan, hayvanların bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren, bir arada yaşam ve merhamet kültürüne aykırı şiddet, zulüm ve yaşam hakkı ihlali gibi pratiklere karşı ulusal ölçekte etkin kampanyalar düzenleyerek, farkındalık artırma ve toplumda hayvanlara yönelik ihtimam pratiklerinin teşvik edilmesi için çalışmalar yürütür. 

II. Çalışma Biçimleri: 

 1. Derneğin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 16. Faaliyet gösterilen spor dallarında amatör ya da profesyonel sporcu yetiştirmek, ücret karşılığında ya da gönüllülük esasına dayalı olarak antrenör, eğitmen vb. personel görevlendirmek. Dernek faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere ücretli personel istihdam etmek.

 17. Dernek faaliyetlerine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile, müsabaka ve yarışmalarda başarı gösteren sporculara ve bu faaliyetlerde katkısı bulunan dernek görevlilerine ödül vermek.

III. Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, ulusal ve coğrafyamız başta olmak üzere uluslararası düzeyde sosyal alanda sivil toplum faaliyeti gösterir. Kent, doğa ve hayvanlı yaşam kültürünü korumacılığın yanında, çevre hakları, hayvan hakları ve kent hakları alanında da hak savunuculuğu yapar, mücadele verir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

 

MADDE 4- ÜYELİK VE KOŞULLARI

Derneklerle ilgili mevzuata göre fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış, hayvanlara karşı her türlü şiddet ve hak ihlaline karşı olduğunu beyan eden, doğaya, çevre ve kent haklarına saygılı, dernek tüzüğünü okuyup kabul eden gerçek kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir. 

 1. Üyeliğe kabul şekli:

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulunca en fazla 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Ayrıca fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ve tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üye unvanı verilebilir. 

 1. Üyeliğin Sona Ermesi: 

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir: 

 1. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. 

 2. İstifa ile: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak bu borçlar, genel kurul kararı ya da genel kurulca yetkili kılınmak koşulu ile yönetim kararı ile silinebilir. 

 3. Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Üye alma şartlarını kaybetmiş olmak. 

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu ile üyelikten çıkarılabilir. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

3. Üyelikten Çıkarılma

Dernekler tüzüklerinde üyelerin çıkarılma sebeplerini gösterebilirler. İşbu Tüzüğe göre bir dernek üyesi aşağıda belirtilen sebeplerle üyelikten çıkarılabilir:

1. Üyenin herhangi bir türe, etnisite, ırk ve inanç temelli kimliğe, aidiyete ve/veya topluluğa, yaş, cinsel yönelim, fiziksel kapasite üzerinden dışlayıcı, ilişkin nefret, şiddet ve ayrıştırıcı söylemler ve pratiklerde bulunması.

2. Hayvanlara zarar veren ticari, siyasi ya da profesyonel bir faaliyette gönüllü olarak yer alması. (Avcılık, yunus parkı işletmesi, evcil ya da egzotik hayvan satışı vb)

3. Kadın, çocuk ve hayvanlara şiddet, cinsel taciz ve istismar suçlarından hüküm giymiş olmak ve/veya bu suçlarla ilgili hakkında şikayet, ifşa, soruşturma başlatılmış olması.

Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

 

4. Üyelerin Hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, din, ırk ve cinsiyet gibi çeşitli sebepler gözetilerek ayrımcılık yapılamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

5. Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin ödenti yükümlülükleri işbu Tüzüğün takip eden maddesinde düzenlenmiştir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

6. Ödenti Yükümlülüğü

Üyelerin giriş aidatı 100 (yüz) TL olup üyelik aidatları 50(elli) TL'dir. Giriş aidatı üyelik kaydı yapılırken tek sefere mahsus olarak alınmakta olup üyelik aidatı şu sıklıkla alınır: Her ay.

Aidat borcunu ödemeyen üyeler için şu prosedür uygulanır:

Üyelik aidatını dört kez üst üste ödemeyen üye üyelikten çıkarılır.

 

7. Derneğin Organları

 

Derneğin kanunen sahip olması gereken zorunlu organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu olup Dernek gerekli gördüğü takdirde başka kurul, komite ve komisyonlar kurabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

I) Genel Kurul

Derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerin tamamı genel kurulu oluşturur.

a. Olağan Toplantı

Genel kurul, yönetim kurulunun en az on beş gün önceden yaptığı çağrısı üzerine şu sıklıkta toplanır: Her yılın Aralık ayı

Genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

b. Olağanüstü Toplantı

Genel kurulun, yönetim kurulunun ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

d. Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

e. Toplantı Usulü

Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

f. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer organlarına verilmemiş olan işleri görür.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

g. Genel Kurul Kararları

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Eğer karar bir dernek üyesinin kendisiyle, eşiyle, üst veya altsoyuyla ilgiliyse dernek üyesi bu kararda oy kullanamaz. Bu durum tüzel kişilerin de temsilcileri için geçerlidir.

h. Kararın İptali

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan üyeler de kararı öğrenmelerinden başlayarak bir ay içinde ve her halükarda karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

II) Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu en az beşi asıl, beşi yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

i. Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Yönetim kurulu, derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirir.

Gelecek çalışma döneminin programını ve bütçesini hazırlar. Yönetim kurulu ayrıca döneme ait çalışma raporunu, bilançoyu ve gelir-gider çizelgesini de hazırlar.

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarının çağrısını gerçekleştirir, gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Derneğin işleyişiyle ilgili gerekli iç tüzükleri hazırlar ve genel kurula sunar.

Yönetim kurulu gerektiğinde üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için özel etkinlikler düzenler.

Yönetim kurulu, derneğin yönetimsel ve parasal işleri için atadığı üçüncü kişileri atar, takip eder ve gerektiğinde işlerine son verir.

Üyelerinin dernek konusuna giren alanlarda haklarını korumak için gerekli teşebbüslerde bulunur.

Yönetim kurulu dernekle ilgili resmi ya da özel kuruluşlar tarafından alınan kararları üyelerine duyurur. Gerektiğinde şube açılış işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Yönetim kurulu çalışma döneminin sonunda derneğin yönetimsel tüm evrak ve gereçlerini eksiksiz bir şekilde tutanakla sonraki dönem yönetim kuruluna devreder.

 

III) Denetim Kurulu

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre görevlerini yerine getirip getirmediğini ve devir teslim işlemlerini denetleyip genel kurula raporlar.

Yönetim kurulunun gelecek çalışma dönemiyle ilgili yaptığı toplantılara katılıp görüş ve önerilerini dile getirir.

Yönetim kurulunun düzenlediği bilanço ve mali raporlarla ilgili inceleme sonuçlarını genel kurula sunar.

Yönetim kurulu toplantılarında en az bir denetim kurulu üyesi bulunur. Ancak üyenin gelmemesi toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

 

8. Derneğin Sona Ermesi

Dernek üç şekilde son bulur:

A. Kendiliğinden.

Dernek şu hallerde kendiliğinden sona erer:

1. Dernek amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi,

2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

3. Borç ödemede acze düşülmesi,

4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının imkansız hale gelmesi,

5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

B. Genel Kurul Kararı ile

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

C. Mahkeme Kararı ile

Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verebilir.

 

9. Şubeler

 

Derneğin şubesi yoktur.

 

10. Derneğin Gelirleri

 

Derneğin gelir kaynakları başlıca şunlardır: üyelerden alınan aidatlar, kanuna aykırı olmayan bağış, yardım ve vasiyetler, dernekçe düzenlenen etkinliklerden elde edilen gelirler ile derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 

11. Derneğin Giderleri

 

Derneğin giderleri, yönetsel çalışmaları ve hizmetleri göz önünde tutularak çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde gösterilir.

Dernek gelirlerinin en az %80'ini amaçları doğrultusunda harcamak zorundadır.

 

12. Derneğin İç Denetim Şekilleri

 

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruşlarınca da denetim yapılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

13. Yasal Defterler ve Beyanname Verme

 

Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri gibi defterler yine kanunda öngörülen şekilde tutulurlar.

Dernek, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenlediği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verir.

 

14. Tüzüğün Sessiz Kaldığı Konular

 

Dernek tüzüğünde bulunabilecek hüküm eksikliklerinde veya kasıtlı olarak sessiz kalınan noktalarda Türk yasaları, tüzük ve yönetmelikleri uygulanır.

 

15. Tüzüğün Değiştirilmesi

 

Dernek tüzüğü en az 3/4 oranında katılım sağlanmış olan genel kurulda şu oy çokluğuyla değiştirilir: 2/3 çoğunlukla

 

bottom of page