top of page
wildfire.jpeg

Dört Ayaklı Şehir | Araştırma, hayvanlarla, birbirimizle, yeryüzüyle kurduğumuz ilişkileri dönüştürecek hak savunuculuğunu, eşitlik ve adalet mücadelesini besleyecek bilgiyi, kolektif, disiplinler ötesi ve kamusal olarak üretmeyi amaçlayan bir araştırma kolektifi. 

 

Ancak kendi tarihsel ve ilişkisel koşulları üzerine düşünebilen bir savunuculuğunun dönüştürücü olabileceğine inanan; şiddetten uzak yaşayabileceğimiz bir dünyanın imkânlarını sahada, gündelikte ve pratikte olduğu kadar, dilde, düşüncede, yazıda, edebiyatta ve sanatta da arayan bir araştırma, düşünce ve eleştiri topluluğu. 

 

Amacımız, emeğin, doğanın, hayvanların sömürüsüne dayanan sermaye birikimini, ona eşlik eden varlık ve öznellik anlayışının, üretim, değişim, mülkiyet ve tüketim rejimlerini, birbirini besleyen güç, iktidar, emek, gasp ve şiddet ilişkilerini anlamak. Bunlara karşı gelişen direniş ve mücadele alanları, ihtimam, koruma ve yaşatma pratiklerini, değişim ve dönüşüme dair mekanizmaları, kapasitelerimizi, anlayış ve pratiklerimizi çoğaltmak, derinleştirerek yaygınlaştırmak. 

 

Dünyanın ve Türkiye’nin mevcut halinde bilgi üretiminin, geleneksel kurumlarda icra edildiği haliyle devam etmeyeceğine, etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bir yanda akademide egemen hale gelmiş hiyerarşik ilişkilenme modelleri, kurumsal statüko ve kabul mekanizmaları, niteliğinden bağımsız değerlendirilen yayın, kariyer ve kıdemle ölçülüp fetişleştirilen uzman görüşü; diğer yanda popülerleşmiş, popülerleştikçe eleştirel kuvvetini, derinliğini kaybetmiş bir malumat döngüsü. 

 

Kurumlara sıkışmış hiyerarşik bilgi üretiminin, akademi-dışı olma iddiasına rağmen skolastik muhafazakar yapıları ve teamülleri yeniden üreten girişimlerinin kısıtlarını aşmak; farklı disiplinlerin, yazı ve eleştiri protokollerinin, araştırma pratiklerinin, emek ve düşünceyle biriken tecrübeleri yatay ağlarla genişletip derinleştirmek ve yaygınlaştırmak öncelikli hedefimiz. Tarihin, zamanın, yaşamın, ölümün ve sonluluğun tecrübesine ışık tutacak eleştirel düşüncenin ve sahadan beslenen dönüştürücü bilginin, kendi sınırlarına bakan, onları aşmak için mevcut sınırları aşındıran, yıkan, dönüştüren farklı anlama, düşünme, eyleme biçimleriyle kurulduğuna inanıyoruz. Bu yüzden “nasıl?” sorusunu, anlayışımızı ve merceğimizi genişletecek yöntem arayışlarını çok önemsiyoruz. Hak savunuculuğunun, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin,  birbirinden farklı, çapraşık patikalardan dolanarak derinlere kök salabileceğine, farklı anlama, düşünme ve eyleme yollarından geçerek güçlenebileceğine, ancak bu yolla dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz. 

 

Dört Ayaklı Şehir | Araştırma 

Birkaç çalışma odağı (taslak) ile çalışma takvimi oluşturmaya çalışıyoruz:

 

 • Enkaz, yok-veri ve tahribat içinden savunuculuk ve direniş düşünceleri  

 • Teknoloji-dünya-tarihsellik  

 • Neoliberal yönetişimsellik, neoliberal öznellik ve iktidar 

 • Marksizm, yeni materyalizm, emek-değer ve sermaye ilişkileri

 • Modernleşme çatışmaları, kültürel ve tarihsel fark sorusu

 • Türkiye’de ve dünyada küresel kapitalizm, entegrasyon, sermaye- politika ilişkileri

 • Posthumanism, transhumanism, 

 • Yoldaş türler ve birlikte-oluş

 • Hayvan araştırmaları, hayvan etiği ve hayvan özgürlüğü

 • Hayvan endüstrileri, hayvan coğrafyaları 

 • İklim krizi, adil dönüşüm, küçülme

 • Gıdanın geleceği, kirlilik, kıtlık 

 • Hayvan hakları tarihi ve siyaseti

 • Kentsel tecrübe, hareket, karşılaşmalar ve dönüşüm

 • Kentsel dayanıklılık, kriz ve afet

 • Hayvan arama-kurtarma çalışmaları

 • Yaban hayatı, başkalık ve doğa düşüncesi 

 • Köy, kent, kasaba, kırsal çalışmaları, köy edebiyatı, taşra edebiyatı

 • Hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi

 • Saha odaklı araştırmalar, gündelik karşılaşmalar ve yöntem tartışmaları

 • Ekonomik antropoloji, piyasa ve değer çalışmaları 

 • Çağdaş edebiyatta ve edebiyat eleştirisinde odaklar, tartışmalar, düğümler 

 • Yazı, felaket, yas ve temsil ilişkileri

 • Romandan çağdaş toplumsal mücadelelere otorite, irade ve öznellik tartışmaları  

 • Sinema ve çağdaş sanatta imge, temsil ve düşüncenin ifadeleri

 • Biyopolitika, thanato-politika, tekno-politika, ırkçılık, faşizm, iktidar biçimleri

Liste genişliyor.

Düşündüklerini, ürettiği düşünceleri, biriktirdiği bilgi ve soruları bizlerle ve tüm ilgililerle paylaşmak isteyen tüm bağımsız araştırmacıları,  yüksek lisans ve doktora araştırmacılarını bir arada düşünüp konuşmaya, birlikte çalışmaya davet ediyoruz. 

bottom of page